Reglement

Bekijk ook

Doel reglement

Het doel van dit reglement is het waarderen van onze leden; het belonen van (bijzondere) vrijwillige verdiensten, hen langer blijvend aan onze vereniging te verbinden en het motiveren van andere leden om hen hierin te volgen.

Het reglement gaat over jubilarissen, bijzondere leden en vrijwilliger van het jaar.

Jubilarissen

Binnen onze vereniging wordt een lid als jubilaris gehuldigd als de duur van zijn/haar persoonlijk lidmaatschap in één aangesloten periode de volgende waarde heeft bereikt:

 • 25 jaar;
 • 40 jaar;
 • 50 jaar;
 • 60 jaar.

Bepaling en procedure

 • Enkel huidige leden van voetbalvereniging VRC kunnen worden benoemd als jubilaris.
 • De jubilarissen worden bepaald aan de hand van de ledenlijst van de vereniging.
 • 40 jarig jubileum is nieuw en is met terugwerkende kracht van toepassing met uitzondering voor leden die 50 jaar of langer lid zijn.
 • Namens het Bestuur controleert de secretaris jaarlijks op peildatum “de dag van de Nieuwjaarsreceptie”, de ledenlijst voor wat betreft nieuwe jubilarissen.
 • Jaarlijks worden jubilarissen door het Bestuur gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
 • 8 weken voor de Nieuwjaarsreceptie worden jubilarissen door het Bestuur uitgenodigd voor komst en huldiging.
 • Ieder lid heeft het recht de huldiging en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren.
 • 4 weken voor aanvang van de Nieuwjaarsreceptie worden (aanvaarde) huldigingen aan alle leden kenbaar gemaakt via de website van de vereniging.
 • De jubilaris ontvangt een persoonlijk dankwoord, oorkonde, een bijbehorende speld, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.

Bijzondere leden

Binnen onze vereniging kunnen leden worden voorgedragen voor een onderscheiding als ‘bijzonder lid’. Deze titels worden toegekend aan leden die wegens bijzondere verdiensten ten opzichte van de vereniging als zodanig zijn benoemd. We onderscheiden drie typen bijzondere leden, te weten:

 • Lid van Verdienste;
 • Erelid;
 • Erevoorzitter

Hoofdvoorwaarde

Bij een voordracht dient het betreffende persoon huidig lid te zijn en hij/zij heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een uitzonderlijke prestatie geleverd dan wel zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.

Daarnaast dient ten minste voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:

 • Voor benoeming van ‘Lid van verdienste’: Het betreffende lid is ten minste 10 jaar actief lid als vrijwilliger.
 • Voor benoeming van ‘Erelid’: Aftredend en/of niet langer actief als Bestuurslid, was ten minste 10 jaar actief lid als Bestuurslid en heeft daarbij een bijzondere verdienste geleverd als vertegenwoordiger van het Bestuur.
 • Voor benoeming van ‘Erevoorzitter’: Aftredend en/of niet langer actief als Bestuurslid, was meer dan 10 jaar actief als Bestuurslid, tenminste 3 termijnen actief als voorzitter van de vereniging en heeft daarbij een bijzondere verdienste geleverd als vertegenwoordiger van het Bestuur.

Overige bepalingen

 • In uitzonderlijke gevallen kan een (voormalig) lid postuum benoemd worden.
 • Aangezien het reglement zich richt op de waardering van de inzet van vrijwilligers, worden betaalde functies niet meegenomen in de beoordeling van de voordracht.
 • Onderscheidingen worden in principe alleen toegekend als betrokkene nog actief is dan wel afscheid neemt.
 • Indien er gegronde redenen zijn, kan de Algemene Leden Vergadering een lid van verdienste zijn/haar titel ontnemen.
 • Daar waar dit reglement en de statuten van onze vereniging niet in voorzien, beslist het Bestuur.

Procedure

 • Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Voordrachten kunnen jaarlijks telkens uiterlijk tot 30 augustus ingediend worden.
 • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeeld motivatie en gaat tevens na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.
 • Het Bestuur is, net als haar leden, gerechtigd om leden voor te dragen conform de zelfde richtlijnen, dus voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Het besluit over de voordracht wordt in de notulen van de Bestuursvergadering vastgelegd.
 • Indien het Bestuur de voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen van afwijzing.
 • Indien het Bestuur de voordracht aanvaardt, wordt het betreffende lid gevraagd om toestemming voor voordracht aan de Algemene Leden Vergadering.
 • In bijzondere gevallen is het wenselijk om te benoemen ‘bijzondere leden’ niet vooraf te informeren, maar hen te verrassen. In dat kader kan het Bestuur besluiten af te wijken van hetgeen in artikel f vermeld staat.
 • De onderscheiding van het betreffende lid wordt door het Bestuur voorgedragen in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
 • De Algemene Leden Vergadering beslist via een mondelinge stemming.
 • De onderscheiding wordt verleent wanneer tenminste 75% van het aantal uitgebrachte stemmen van aanwezige leden op de betreffende Algemene Leden Vergadering positief zijn.
 • Als de Algemene Leden Vergadering de voordracht aanvaardt, wordt de onderscheiding door het Bestuur uitgereikt tijdens de eerstvolgende jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.
 • 8 weken voor de Nieuwjaarsreceptie wordt het betreffende lid door het Bestuur uitgenodigd voor komst en onderscheiding.
 • Ieder lid heeft het recht de benoeming, onderscheiding en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren.
 • 4 weken voor aanvang van de Nieuwjaarsreceptie worden (aanvaarde) onderscheidingen aan alle leden kenbaar gemaakt via de website van de vereniging.

Benoeming en onderscheiding

Benoeming en onderscheiding vindt plaats tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Het ‘bijzondere lid‘ ontvangt een persoonlijk dankwoord, de onderscheiding in de vorm van een oorkonde, speld, terrastegel met naam en vermelding of vergelijkbaars op onze accommodatie, een bloemetje en vermelding op de website van de vereniging. Daarbij zijn ‘Ereleden’ en ‘Erevoorzitters’ na benoeming vrijgesteld van het betalen van contributie voor lidmaatschap.

Vrijwilliger van het jaar

Binnen onze vereniging wordt jaarlijks een lid of meerdere samen actief dienende leden (hierna telkens genoemd als ‘lid’) door het Bestuur gekozen voor het dragen van de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’.

Bepaling en procedure

 • Het betreffende lid heeft op vrijwillige (persoonlijk belangeloze) basis een prestatie geleverd dan wel zich verdienstelijk gemaakt voor voetbalvereniging VRC.
 • Het betreffende lid is ten minste 3 jaar actief lid als vrijwilliger.
 • Een voordracht voor een titel kan schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van duidelijke motivatie met objectieve argumenten.
 • Het Bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet, beoordeeld motivatie en gaat tevens na of ook anderszins geen bezwaren bestaan tegen de voordracht.
 • Indien het Bestuur een voordracht afwijst, wordt de betreffende indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen van afwijzing.
 • Indien er geen voordrachten zijn, is het Bestuur gerechtigd om zelf een keuze te maken om een lid de titel op te dragen.
 • Voordrachten kunnen jaarlijks telkens uiterlijk tot 30 augustus ingediend worden.
 • Het Bestuur besluit jaarlijks uiterlijk op 30 oktober over de benoeming.
 • Het besluit over de benoeming wordt in de notulen van de Bestuursvergadering vastgelegd.
 • 8 weken voor de Nieuwjaarsreceptie wordt het betreffende lid door het Bestuur uitgenodigd voor komst en benoeming.
 • Ieder lid heeft het recht de benoeming en/of publicatie ervan te aanvaarden of te weigeren.
 • Het betreffende lid ontvangt een persoonlijk dankwoord, oorkonde, bloemetje en vermelding op de website van de vereniging.